Kirlangiç bayrak Akif Çağatay Kılıç

bakan
 
DUYURULARIMIZ
  Ankara 2.KADEME VÜCUT GELİŞTİRME VE FITNESS ANTRENÖR KURSU Bilgilendirme Duyurusu.
  5-16 MAYIS 2015 TARİHLERİ ARASINDA MERSİN'DE YAPILACAK OLAN 1.KADEME VÜCUT GELİŞTİRME VE FITNESS ANTRENÖR KURSU SERVET TAZEGÜL SPOR SALONUNDA YAPILACAK OLUP DERS PROGRAMI VE İSİM LİSTESİ EN KISA SÜREDE DUYURULACAKTIR
  20-31 MAYIS 2015 TARİHLERİ ARASINDA HATAY'DA YAPILACAK OLAN 1.KADEME VÜCUT GELİŞTİRME VE FITNESS ANTRENÖR KURSU MERKEZ HATAY ÖĞRETMEN EVİNDE YAPILACAK OLUP İSİM LİSTESİ VE DERS PROGRAMI EN KISA SÜREDE DUYURULACAKTIR.
  4-15 MAYIS 2015 KONYADA BİLEK GÜREŞİ ANTRENÖRLÜK KURSU AÇILACAKTIR.
  ANTRENÖRLÜK KURSLARI İÇİN TIKLAYINIZ
 
 YÖNETİM KURULU
Niyazi KURT Niyazi KURT
Federasyon Başkanı
 
Sait AKDAÐ Sait AKDAĞ
Yönetim Kurulu Üyesi 4
 
Hasan AYDIN Hasan AYDIN
Yönetim Kurulu Üyesi 6
 
Kaya BÝLGE Kaya BİLGE
Yönetim Kurulu Üyesi 3
 
Cihat ATAY Süleyman TUREN
Yönetim Kurulu Üyesi 2
 
Koray GÝRGÝN Koray GİRGİN
Yönetim Kurulu Üyesi 11
 
Tuncay DELÝBAÞI Cemal AKARSU
Yönetim Kurulu Üyesi 13
 
Cihat ATAY İhsan GÖRMEZ
Yönetim Kurulu Üyesi 2
 
Cihat ATAY Mete BEKTAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi 2
 
Cihat ATAY Hüseyin ŞİRİN
Yönetim Kurulu Üyesi 2
 
Cihat ATAY Zekeriya Mümtaz ALTUĞ
Yönetim Kurulu Üyesi 2
 
Cihat ATAY Reşat Our UMA
Yönetim Kurulu Üyesi 2
 
Cihat ATAY Alper BALTO
Yönetim Kurulu Üyesi 2
 
Cihat ATAY Mehmet Naci EFE
Yönetim Kurulu Üyesi 2
 
Cihat ATAY Cafer YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi 2
 

Hakkımızda / Talimatlar / Disiplin Talimatı /  

 

TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNESS FEDERASYONU

DİSİPLİN TALİMATI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Talimat, spor ahlakına ve disiplinine sahip, sağlıklı nesillerin yetişmesine yardımcı olmak, federasyon faaliyetlerinde disiplini sağlamak için Disiplin Kurulunun çalışma, yöntem ve ilkelerini belirlemek; ulusal ve uluslararası kurallar kapsamında disiplin suçu oluşturan eylemler ile bu eylemleri gerçekleştirenlere uygulanacak yaptırımları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2– (1) Bu Talimat; Federasyona bağlı tescilli spor kulüplerini, her seviyedeki kurul üyelerini, sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, kulüp idarecisi, izleyici ve spor faaliyetlerinde görevli diğer kişileri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Talimat; Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Ana Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Talimatta geçen,

 1. Bakanlık : Gençlik ve Spor Bakanlığını,

 2. Bakan : Gençlik ve Spor Bakanını,

 3. Genel Müdürlük : Spor Genel Müdürlüğünü,

ç) Genel Müdür : Spor Genel Müdürünü,

d) Federasyon : Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonunu,

e) Federasyon Başkanı : Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Başkanını,

f) Yönetim Kurulu : Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Yönetim Kurulunu,

g) Disiplin Kurulu : Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Disiplin Kurulunu,

ğ) Genel Sekreter : Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Genel Sekreterini,

h) Ana Statü : Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Ana Statüsünü,

ı) İl Müdürü : Gençlik hizmetleri ve spor il müdürünü,

i) İlçe Müdürü : Gençlik hizmetleri ve spor ilçe müdürünü,

j) İl temsilcisi : Federasyonun il spor dalı temsilcisini,

k) Kulüp : Federasyonun spor dallarında tescilli spor kulüplerini,

l) Kuruluş : Tescilli olmayan resmi ve özel nitelikteki tüzel kişilikleri,

m) Sporcu : Kulübe bağlı veya ferdi olarak, spor yapan lisanslı kişileri,

n) IFBB : Uluslar Arası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonunu,

o) WAF : Dünya Bilek Güreşi Federasyonunu,

ö) EAF : Avrupa Bilek Güreşi Federasyonunu,

p) WADA : Uluslar Arası Anti - Doping Ajansını,

r) Tahkim Kurulu : Federasyon ile kulüpler, federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflarla, federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin veya ceza kurulu kararlarını ilgililerin itirazı üzerine, federasyon başkanı ile yönetim kurulu üyeleri hakkında  yaptırılacak inceleme veya soruşturma sonucu tanzim edilen raporlarda teklif edilen cezaları inceleyerek kesin karar veren Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan Kurulu,

s) Yönetici : Federasyon faaliyetlerinde görevli idarî ve teknik elemanları; spor yönetimi mensuplarını; kulüpleri temsil eden, kulüpler tarafından görevlendirilen veya kulüplerin herhangi bir kademesi ya da branşında seçim veya atama ile görev üstlenenleri,

ifade eder.

 

Uygulama alanı

MADDE 5- (1) Bu Talimattaki cezalar; kişiler ve onayla kurulup bu Talimatta yer alan kuruluşların mensupları hakkında uygulanır. Spor faaliyetlerinden aralıksız üç yıl ayrılmış kişiler hakkında takibata geçilemez.

 

İdari Yükümlülükler

MADDE 6– (1) Federasyonun bünyesinde görev yapan maaşlı, ücretli görevliler, antrenör ve hizmetliler, fahri görevliler, bu Talimatın yüklediği görevleri eksiksiz ve gecikmesiz yerine getirmekle yükümlüdür

 

İKİNCİ BÖLÜM

Ceza Kurullarına Ait Hükümler

 

Ceza vermeye yetkili kurullar

MADDE 7– (1) Bu Talimattaki cezaları vermeye Disiplin Kurulu yetkilidir. Federasyon tarafından Talimatlar ya da Yönetim Kurulu kararlarıyla yapılan düzenlemelere aykırı; şiddet, düzensizlik, saha olayları, ırkçı, aşağılayıcı, çirkin tezahürat ve federasyon branşlarına zarar verecek davranışları önlemek amacıyla, Federasyon Yönetim Kurulu da saha kapatma, seyircisiz oynatma, hükmen mağlubiyet ve/veya para cezası kararı verebilir.


Kararların yürürlüğe girmesi

MADDE 8- (1) Disiplin Kurulunun kesinleşmiş kararlarına karşı itiraz yoluna başvurulamaz. Bunun dışındaki hükümlere ilişkin kararlara itiraz mercii Tahkim Kuruludur. Ancak, Disiplin Kurulu Kararının, Federasyona intikalinden başlayarak on gün içinde Federasyon, verilen kararın yeniden incelenmesini gerekçelerini belirtmek suretiyle isteyebilir. Yeniden inceleme talebi cezanın uygulanmasını durdurmaz. Yeniden inceleme üzerine verilen karar hakkında yeni bir talepte bulunulamaz.

 

Disiplin kurulunun görevleri

MADDE 9- (1)Disiplin Kurulu, talimatlarla belirlenmiş olan spor faaliyetinin yürütülmesinde meydana gelen uyuşmazlık ve suç teşkil eden fiiller hakkında bu Talimat hükümleri ile verilmiş olan yetki çerçevesinde görevlidir. Federasyona bağlı/ilişkili teşekkül ve kişilerin, spor faaliyetleri ile ilgili olayların tahkikatını yapıp sonuçlandırır.

 

Disiplin kurulunun yetkileri

MADDE 10– (1) Disiplin Kurulu, görev kapsamına giren konularda bu Talimat hükümlerine göre belirlenmiş bütün cezaları vermeye yetkilidir. Disiplin Kurulu, görevlerinde ve verdikleri kararlarda bağımsızdır. Görev süresi içinde Kurul feshedilemez, üyeler azil olunamaz.

 

Disiplin Kurulunun oluşumu

MADDE 11- (1) Disiplin Kurulu Üyesi olabilmek için Ana Statünün 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen niteliklerin üyelerde bulunması zorunludur.

(2) Disiplin Kurulu; Genel Kurul tarafından dört yıl süre ile görev yapmak üzere, Ana Statüde belirlenmiş olan şartlar doğrultusunda seçilen, bir başkan ve dört asıl üye olmak üzere beş üyeden oluşur. Beş tane de yedek üye seçilir.

(3) Disiplin Kurulunda görevlendirilebilmek için; Yönetim Kurulu ve diğer yan kurullar üyesi olmamak ve istenen koşulları taşımak zorunludur.

(4) Disiplin Kurulu’na seçilen üyelerin, spor kulüplerindeki Federasyon spor dalları ile ilgili görevleri; üye seçildikleri gün kendiliğinden sona erer.

(5) Üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir yazman seçerler.

(6) Üyelerden üçünün hukukçu olması zorunludur. Hukukçu üyelerin; hukuk alanında eğitim veren fakültelerden veya denkliği Yüksek Öğrenim Kurumunca onaylanmış yabancı yüksek eğitim kurumlarından en az lisans düzeyinde diplomalı olması gerekir.

(7) Üyeler çekilmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenileri görevlendirilemez.

(8) Asıl üyenin ölümü, üyelikten çekilmesi veya çekilmiş sayılması durumunda, Genel Kurula kadar boşalan üyeliğe yedek üyelerden sırası gelen Federasyon Başkanınca çağrılır. Yedek üyenin görev süresi, yerine geçtiği üyenin kalan görev süresi kadardır.

(9) Disiplin Kurulu üyeleri; kendilerinin veya yakın çevrelerinin zanlı veya mağdur konumunda olduğu olaylarda, Disiplin Kurulunda yer alamazlar. Bu durumda; o işlemle ilgili tarafın isteği ile Kurul Başkanı, söz konusu üyenin yerine geçici olarak yedek üyelerden birini görevlendirir.

(10) Yedek üyeler göreve çağrılmış olmasına karşın, Disiplin Kurulu üye tam sayısının üçten aşağı düşmesi durumunda; Genel Kurul, Disiplin Kurulunu kalan süreye kadar yeniden seçmek üzere, olağanüstü toplantıya çağrılır.

 

Disiplin Kurulunun toplantı ve çalışma yöntemi

MADDE 12- (1)Disiplin Kurulu; Kurul Başkanının çağrısı üzerine en az üç üyenin katılımı ile birlikte en az 2 ayda bir toplanır.

(2) Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyelerin üyeliği düşer. Üye mazeretlerini sebepleriyle beraber yazılı olarak toplantı saatinden en geç bir saat önce kurul başkanına bildirir, mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul üyeleri karar verir. Toplantı için asıl üyelerin bulunmadığı durumda yedek üyeler toplantıya katılabilir.

(3) Toplantı gündemi; Kurul Başkanı tarafından düzenlenir. Başkanın bulunmaması durumunda başkan vekili, başkan vekilinin bulunmaması durumunda, kurula en yaşlı üye başkanlık yapar. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla veya oybirliği ile alınır. Oyların eşit olması durumunda; Başkan’ın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış olur. Alınan tüm kararlar karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

(4) Kurul; ivedi işlerde internet, telefon, videolu iletişim veya benzeri diğer yöntemlerle bilgi alarak konuyu görüşebilir ve karar verebilir. Kurulun büro işleri; Yönetim Kurulunca, yalnızca bu iş için görevlendirilecek ayrı bir büro personeli tarafından aralıksız sürdürülür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Suç ve Ceza Hükümleri

 

BİRİNCİ KISIM

CEZALAR

 

Cezaların mahiyeti

MADDE 13- (1)Bu Talimata göre belirlenen disiplin suçlarına uygulanacak disiplin cezaları;

 1. İhtar cezası,

 2. Müsabakadan men cezası,

 3. Hak mahrumiyeti cezası,

ç) Para Cezası,

  1. Müsabakanın izleyicisiz oynanması ve müsabaka alanı olayları,

  2. Tescilin geçersiz kılınması,

  3. Salon kapatma cezası,

  4. Diğer cezalar,

ğ) Tamamlayıcı ve ek yaptırımlar

(2) Disiplin Kurulu; bu Talimatta yer almayan eylemlerle ilgili olarak, IFBB veya WAF kurallarına göre karar verebilir.

 

İhtar cezası

MADDE 14- (1) İhtar cezası; kurum, kuruluş, kulüp veya kişinin etkinliklerde ve işlemlerde daha özenli davranmalarını ve aynı davranışı yinelememelerini sağlamak için kişinin dikkatinin çekilmesi amacıyla yazılı olarak yapılan bildirimdir.

 

Müsabakadan men cezası

MADDE 15- (1)Kuruluşun, kulübün, sporcunun veya diğer kişilerin; üç yıldan çok olmamak üzere, müsabakalara katılmaktan yoksun bırakılmasıdır. Bu süreyi aşan yaptırımlar, sürekli hak mahrumiyeti cezası ilkelerine bağlıdır.

 1. Müsabakaya katılamama, men cezası üçe ayrılır:

 1. Tek Müsabakadan men cezası; kuruluşların ve sporcuların bir resmi müsabakaya katılamamasıdır. Resmi müsabakalarda, müsabaka disiplinini gerektiren veya yaptırım gerektiren nitelikteki davranışı nedeniyle müsabakadan çıkarılan sporcu, o müsabakayı izleyen aynı spor dalının ilk resmi müsabakasına katılamaz.

 2. Süreli müsabakadan men cezası; kuruluşların ve sporcuların yirmi günden az ve üç yıldan çok olmamak üzere müsabakaya katılamamasıdır.

 • Resmî müsabaka adedi ile men cezası; üç ay ve daha az süreli müsabakadan men cezalarının resmî müsabaka adedi ile ifade edilmesinden ibarettir.

 • Federasyon Ceza Kurulu, görevli olduğu konularda teşekküllere ve kişilere bu talimatın ilgili maddeleri uygulanmak suretiyle verdiği süreli müsabakadan men cezalarını, aşağıdaki esaslara göre müsabaka adedi ile resmî müsabakadan men cezası olarak belirleyebilir.

 • On beş (1–14) güne kadar süreli müsabakadan men cezası bir resmî müsabakadan men,

 • Yirmi bir (1–20) güne kadar süreli müsabakadan men cezası iki resmî müsabakadan men,

 • Yirmi sekiz (1–27) güne kadar süreli müsabakadan men cezası üç resmî müsabakadan men,

 • Otuz beş (1–34) güne kadar süreli müsabakadan men cezası dört resmî müsabakadan men,

 • Kırk altı (1–45) güne kadar süreli müsabakadan men cezası beş resmî müsabakadan men,

 • Altmış (1–59) güne kadar süreli müsabakadan men cezası altı resmî müsabakadan men,

 • Yetmiş altı (1–75) güne kadar süreli müsabakadan men cezası altı resmî müsabakadan men,

 • Doksan bir (1–90) güne kadar süreli müsabakadan men cezası altı resmî müsabakadan men cezasına çevrilebilir.

(3) Temsilî ulusal ve uluslararası müsabakalardan çıkarılma hâlinde, uluslararası kurallar uygulanır. Ayrıca, gerek görülürse çıkarma nedeni olan suçun mahiyetine göre kişi, Federasyon tarafından hazırlanan evraklar ile Federasyon Ceza Kuruluna sevk edilir.

 

Hak mahrumiyeti cezası

MADDE 16- (1)Kişinin; Federasyon’un düzenlediği her türlü etkinliklere resmi olarak katılmaktan; hakemlik, temsilcilik yapmaktan; yönetici, idareci ve teknik görevli olarak müsabakalarda görev almaktan; kurum, kuruluş, spor kulübü görevlisi olarak Federasyonla resmi ilişkide bulunmaktan, yazışmaktan ve müsabakalarda resmi görevine ilişkin çalışmalarından süreli veya sürekli olarak yoksun bırakılmasıdır.

 1. Süreli Hak Mahrumiyeti; Kişi, kurum veya kuruluşların yukarıda yazılanlardan bir aydan üç yıla kadar yoksun bırakılmasıdır.

 2. Sürekli Hak Mahrumiyeti; zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçları işleyen kişilerin yukarıda yazılanlardan sürekli olarak yoksun bırakılmasıdır.

(2) Hak mahrumiyeti veya müsabakaya katılamama yaptırımı verilmiş antrenör; yoksun bırakıldığı müsabakayı tribünlerden izleyebilir. Antrenörün; müsabaka öncesinde ve müsabaka anında soyunma odalarında, çıkış koridorunda ve teknik alanda bulunması yasak olduğu gibi, sporcusu veya takımıyla her hangi bir şekilde iletişim kurması da yasaktır. Bu yasağa uymayan antrenörlere önce para cezası, ikinci kez yinelenmesi durumunda sürekli hak mahrumiyeti cezası uygulanır.

 

Para cezası

MADDE 17- (1)Para cezası, bu Talimat ilkelerine göre; kişi, kurum, kuruluş veya spor kulüplerine verilen para cezanın karşılanarak Federasyona ödenmesidir. Disiplin Kurulu, olayın mahiyetine göre vereceği diğer cezalara ilaveten para cezası da verebileceği gibi, yalnızca para cezasına da hükmedebilir.

(2) Para cezası, bu Talimatın yayımlandığı yılsonuna kadar 20.000.TL’yi geçemez. Bu tutar her yıl Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılır.

(3) Para cezalarının; kararın tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde Federasyona irat kaydedilmek üzere yatırılması zorunludur. Aksi takdirde ilgili kulüp veya kişilerin lisansları, para cezası ödeninceye kadar askıya alınarak müsabakaya iştirakleri önlenir.

(4) Kulüpler ve teşekküller, kişilere verilen para cezalarından müteselsilen sorumludur.

 

Müsabakanın izleyicisiz yapılması ve müsabaka alanı olayları

MADDE 18- (1) İzleyicilerinin, diğer görevlilerinin ve sporcularının gerçekleştirdiği suç niteliği taşıyan olaylardan dolayı; sorumlu kurum, kuruluş ve kulüplere, resmi müsabakayı izleyicisiz oynama cezası veya resmi müsabakaya katılamama cezası uygulanır.

(2) Müsabakayı izleyicisiz oynatma cezası, yalnızca izleyicilerin olumsuz tutum ve davranışlarından doğan müsabaka alanı olayları nedeni ile veya genel güvenliğin zorunlu kıldığı durumlarda müsabakalara izleyicilerin alınmamasıdır.

 

Tescilin geçersiz kılınması

MADDE 19- (1)Kulübün, Federasyondaki sicil kaydının silinerek, Federasyon spor dalları etkinliklerinin dışında bırakılmasıdır.

 

Salon kapatma cezası

MADDE 20- (1)Seyircilerin, kulüp mensuplarının ve sporcuların olaylara sebebiyet vermeleri nedeni ile müsabaka yeri güvenliğinin ihlalinden sorumlu spor kulüplerinin, resmi müsabakalarının başka sahalarda oynanmasıdır.

 

Diğer cezalar

MADDE 21- (1)Aşağıda belirtilen yaptırımlar Yönetim Kurulu tarafından verilir.

  1. Puan İndirme cezası: Bir takımın ya da kulübün galibiyet durumunda verilen puan tutarı kadar puanının düşürülmesidir.

  2. Küme Düşürme Yaptırımı: Takımın bir alt lige indirilmesidir.

 

Tamamlayıcı ve ek yaptırımlar

MADDE 22- (1)Tamamlayıcı ve ek yaptırımlar; para cezalarıdır. Her disiplin kuralı çiğnenmesinde uygulanacak yaptırım tipine; ilgili yaptırım ilkesinde belirtilen cezaya ilaveten, Disiplin Kurulunun uygun görmesiyle ek veya tamamlayıcı yaptırım verilebilir. Ancak; sporculara, kulüplere, antrenörlere ve diğer kişilere verilen cezalar, para cezasına çevrilemez.

 

Ceza sürelerine ait esaslar

MADDE 23- (1)Süreli müsabakadan men ve süreli hak mahrumiyeti cezaları gün, ay ve yıl hesabı ile uygulanır. Bir gün 24 saat, bir ay 30 gün ve bir yıl 365 gündür.

 

İKİNCİ KISIM

Cezayı Azaltan ve Arttıran Hükümler

Teşebbüs

MADDE 24- (1)Suçun teşebbüs derecesinde kaldığı hallerde, tayin olunan cezanın yarısına kadar indirilir.

 

Tahrik

MADDE 25- (1)Suçun tahrik sonucu işlendiği anlaşıldığı hallerde, tayin olunan cezaların en fazla üçte birine kadar indirilir. Tahrik sonucu işlenen fiillere ait sürekli hak mahrumiyeti cezaları üç yıla çevrilir.

 

Cezayı azaltıcı sebep

MADDE 26- (1)Disiplin Kurulu tarafından kulüp veya kişiye verilecek cezayı azaltacak burada belirtilmeyen diğer geçerli nedenler, disiplin kurulunca uygun görülürse; verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.

(2)Ancak doping cezalarında, cezayı azaltıcı sebep uygulanmaz.

 

Gerekçe

MADDE 27- (1) Disiplin Kurulu tarafından verilen kararda, cezanın azalma ya da artma gerekçesi ve sebepleri açıkça gösterilir.

(2)Cezayı gerektiren fiil hakkında, öncelikle yönetmelikte tayin edilen ceza tespit edildikten sonra, cezayı azaltma veya arttırma gerekçeleri takdir edilerek karar verilir.

 

Tekerrür

MADDE 28- (1) Ceza aldığı faal sezon içinde, tekrar cezayı gerektiren suç işleyen kişi hakkında tayin edilecek ceza yarısı nispetinde arttırılarak verilir.

 

Cezada içtima

MADDE 29- (1)Aynı zamanda işlenen ve birden çok cezayı gerektiren filler, ayrı ayrı cezalandırılıp birlikte hükme bağlanır.

 

Yabancı ülkede sporla ilgili suç işlemek

MADDE 30- (1)Bu Talimata göre müsabakalardan men ve hak mahrumiyeti cezasını gerektiren suçlar yabancı ülkede işlendiği takdirde, tayin edilecek cezalar bir kat arttırılır.

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Tahkikat ve Cezanın Düşmesi

 

Soruşturmanın geri alınması ve yöntemi

MADDE 31- (1)Kesinleşen bir kararda; dayanak oluşturan kanıtların gerçeğe aykırı oldukları veya kararın verilmesinde kural hatasına düşüldüğü veya kararı etkileyecek yeni bir kanıtın ortaya çıktığı veya kararın yerine getirilmesi tamamlanmadan önce, yazılı kurallarda ilgililerden yana bir değişiklik yapıldığı durumda; Federasyon Başkanı kendiliğinden veya ilgilinin isteği üzerine, Disiplin Kurulunda kesinleşen kararın yeniden incelenmesini veya karar, yaptırım verilmesine yönelik ise; yaptırımın yerine getirilmesini inceleme sonuna kadar ileri bir tarihe bırakılmasını isteyebilir. Bu istek üzerine Disiplin Kurulu, yaptırımın yerine getirilmesinin ileri bir tarihe bırakılıp bırakılmayacağını inceledikten sonra, önceki kararın değiştirilmesine yer olmadığına karar verebileceği gibi yeni bir karar da verebilir.

 

Tahkikat zamanaşımı

MADDE 32– (1) Öğrenildiği tarihten itibaren, ihtar cezasını gerektiren fiillerde altı ayın, müsabakalardan men ve süreli hak mahrumiyeti cezalarını gerektiren fiillerde iki yılın, sürekli hak mahrumiyeti cezasını gerektiren fiillerde üç yılın geçmesi ile tahkikat ortadan kalkar.

(2) Tahkikat zaman aşımının başlangıcı olay günüdür.

 

Ceza Zamanaşımı

MADDE 33- (1) İhtar cezaları altı ay, müsabakadan süreli hak mahrumiyeti cezaları üç yıl, infaz edilmezse ortadan kalkar.

(2) Ceza kararlarında zamanaşımı, kararın ilgiliye tebliğ edildiği veya ceza infazının herhangi bir suretle durduğu günden işlemeye başlar.

 

Tahkikat ve ceza zamanaşımının kesilmesi

MADDE 34- (1)Federasyon Disiplin Kurulunun tahkikat ile ilgili işlemleri başlatması ve cezaya karar verilmesi, tahkikat zaman aşımını, kararın infazına dair her işlem ceza zaman aşımını keser.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin Suçları

 

BİRİNCİ KISIM

Federasyona Karşı İşlenen Suçlar

 

Kasıtsız fiiller

MADDE 35 – (1) Kasıtsız fiiller şunlardır:

 1. Federasyon ile yetkili makam ve mercilere karşı yapmakla yükümlü olunan bir işlemin kasıtsız yerine getirilmemesi veya eksik ya da yanlış yerine getirilmesi,

 2. Federasyon ve yetkili mercileri tarafından sorulan hususlara istenilen izahata kasıtsız olarak süresinde cevap verilmemesi veya eksik veya yanlış cevap verilmesi,

 3. Federasyon yetkili makam ve mercilerine karşı yerine getirilen görevlerden dolayı müstehzi veya nazik olmayan şekilde hareket edilmesi,

ç) Olağan, olağanüstü veya mali genel kurulun ön görülen süreler içerisinde yapılmaması veya eksik yapılması.

(2) Birinci fıkrada belirtilen fiilleri işleyenlere ihtar veya üç aydan altı aya kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.

 

Kasıtlı fiiller

MADDE 36- (1) Kasıtlı fiiller şunlardır:

  1. Federasyon mevzuatına, yetkili makam ve mercilerin emirlerine kasten aykırı harekette bulunulması,

  2. Millî takımların prestijini, millî takım kamp ya da hazırlık dönemlerinin motivasyon ve ciddiyetini olumsuz etkileyen davranış ve açıklamalarda bulunulması,

  3. Federasyonun marka değerine, Federasyon bünyesindeki spor branşlarının imajına zarar veren, yayılmasını, ilgi görmesini ve gelişimini olumsuz etkileyen davranış ve açıklamalarda bulunulması,

ç) Federasyon yöneticilerinin, Federasyon çalışanları ve kurullarında görev yapanların saygınlığını ve kişilik haklarını zedeleyen davranış ve açıklamalarda bulunulması,

d) Basın yayın yoluyla bu fıkrada belirtilen hususlarda, sanal ortamda, internet paylaşım sitelerinde gerçeğe aykırı beyanat ve açıklama yapılması,

(2) Birinci fıkrada belirtilen davranışlarda bulunan kişi, kulüp veya kuruluşlar, haklarında ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde altı aydan iki yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti ve 20.000 -TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılırlar.

 

Centilmenliğe aykırı hareketler

MADDE 37– (1) Centilmenliğe aykırı hareketlerşunlardır:

 1. Müsabaka öncesinde, sırasında ve sonrasında, Federasyon yönetimi, çalışanları ve kurullarında görev yapanlara veya diğer sporculara karşı, spor ahlakına ve centilmenliğe aykırı harekette bulunanlara, onur kırıcı tutum ve davranış gösterenler,

 2. Müsabaka görevlilerine ve hakemlerine hakaret edenlere, hakem kararlarına sportmenliğe aykırı şekilde itiraz ederek karşı çıkanlara, baskı kurmaya çalışanlara, tehdit eden ve güç kullananlar,

 3. Milli takıma seçilebilmek için yetkili organlara veya kişilere baskı yapan veya yaptıran kişi, kulüp veya kuruluşlar.

(2) Birinci fıkrada belirtilen filler hakkında, ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde, yirmi günden bir yıla kadar müsabakalardan men veya bir aydan bir yıla kadar, hak mahrumiyeti cezası yanında 10.000.-TL.ye kadar para cezası ile cezalandırılırlar.

 

Hakaret Suçu

MADDE 38- (1)Genel Müdürlük veya yöneticileri ile müsabakalarda görevli mensuplarına, Federasyon veya bir mensubuna, federasyon kurulları ile Disiplin Kurulu mensuplarına hakaret eden kişi, altı aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre hak mahrumiyeti ve 10.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılır.

(2) Bu suçları protokol tribününde veya basın-yayın ve internet organları aracılığıyla işleyenlerin cezası bir misli artırılır.

(3) Müessir fiil işlendiği takdirde, sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.

 

Sahte lisans kullanımı

MADDE 39– (1) Kendisine ait olmayan, süresi geçmiş, sahte veya gerçeğe aykırı bilgiler içeren lisans ve sair belgeleri kullanarak müsabakaya katılan sporcular, üç aydan üç yıla kadar müsabakalardan men, katılmayı temin veya teşvik eden kişi, kurum, kuruluş veya kulüpler ise bir yıldan üç yıla kadar hak mahrumiyeti ve 10.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılır.

 

Sahtecilik ve teşkilat kandırma suçu

MADDE 40- (1) Herhangi bir belge üzerinde değişiklik veya sahtecilik yaparak, Federasyonu kandıran veya gerçek olmayan evrak düzenleyen ve bunları bilerek kullanan ya da kullandıranlar bir yıldan üç yıla kadar müsabakalardan men ve o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

(2) Disiplin Kurulu ilgili kulübü iki aya kadar müsabakalardan men cezası ile cezalandırır. İlgililer hakkında mahalli Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

Ceza süresini bitirmemek

MADDE 41- (1) Müsabakadan men cezasına rağmen müsabakaya katılan, beklemesi gereken cezalı süreyi doldurmadan veya idarî tedbirin tebliğine rağmen bu tedbir kaldırılmadan müsabakaya katılanlar ile bunu temin veya teşvik edenler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti ve 10.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılırlar

 

Cezalı hak mahrumiyeti süresini beklememek

MADDE 42- (1)Hak mahrumiyeti cezası bulunduğu halde veya idari tedbir ile müsabakaya katılmaktan veya yönetmekten men edilmiş olmasına rağmen müsabakaya katılanlar veya yöneticilik yapanlar üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti ve 10.000 TL.ye kadar para cezası ile cezalandırılırlar.

 

İzinsiz dış görev

MADDE 43- (1) Yabancı bir ülkenin milli veya temsili takımında, Federasyonun izni olmadan görev kabul eden veya müsabakaya katılan kişiler, üç aydan altı aya kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti ve 10.000 TL.ye kadar para cezası ile cezalandırılırlar.

 

İzinsiz müsabaka düzenlemek veya mazeretsiz yarışmak

MADDE 44– (1) Federasyon ve yetkili makamlardan izin alınarak yapılması gereken müsabakayı izinsiz yapanlar ya da yaptıranlar veya böyle bir müsabakayı yönetenler bir aydan üç aya kadar müsabakalardan men veya altı aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti ve 10.000.-TL.ye kadar para cezası ile cezalandırılırlar.

(2) Federasyonun tertiplediği müsabakalara, katılması gerektiği halde Federasyonca uygun görülmeyen sebepler ileri sürerek, mazeretsiz katılmayan kişi ve sporcular üç aydan altı aya kadar müsabakalardan men ve 5.000.-TL.ye kadar para cezası ile kulüpler ise o spor branşına münhasır olmak üzere bir yıla kadar müsabakalardan men ve 10.000.-TL.ye kadar para cezası ile cezalandırılır.

(3) Kulübe verilen men cezası yerine resmi müsabaka adedi ile men cezası uygulanabilir.

 

Temsili ve milli müsabakaya katılmamak

MADDE 45– (1) Görevlendirildikleri hususu; telefon, faks, posta, elektronik posta veya Federasyonun Resmî İnternet Sitesi yoluyla ilan edilmesine rağmen, ilgililerce geçerli bulunmayan nedenlerle veya mazeretsiz olarak temsilî veya millî müsabakaya, millî takım kadrolarında yer almasalar dahi millî takım hazırlık çalışmalarına, Federasyonun imajını yükseltme amacıyla düzenlediği ettiği kutlama, gala, tanıtım, iletişim ve benzeri etkinliklerine katılmayan, geç katılan, çalışma ve/veya müsabaka ve/veya faaliyet yerini terk eden kişi üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men ve 5.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılır.

(2) Olayın mahiyetine göre ilgili kulüp altı aya kadar müsabakalardan men ve 10.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılır.

(3) Kulübe verilen men cezası yerine resmî müsabaka adedi ile men cezası uygulanabilir.

 

Milli onuru kırıcı davranışlar

MADDE 46- (1) Yurt içinde veya dışında her ne suretle olursa olsun, Türklüğün veya Türkiye’nin ya da yabancı bir milletin onurunu kırıcı hareketlerde bulunanlar; hakaret, provokatif, ırkçı davranışlar sergileyenler, bir yıldan üç yıla kadar müsabakalardan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti ve 10.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılırlar.

(2) Ağır hâllerde sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.

 

Saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat

MADDE 47– (1)Spor çalışma ve müsabakalarının yapıldığı saha ve tesisler ile bunların eklenti ve çevresinde, müsabaka mahalline gidiş-geliş güzergâhlarında müsabakanın zamanında başlamasına veya devamına veya tamamlanmasına engel veya duraklamasına sebep olan, güvenliği bozan, olay çıkaran, yanıcı, patlayıcı, yaralayıcı, madde kullanan veya bu maddeleri sahaya, tribünlere veya görevlilere atan, yaralama, yakıp yıkma, tahrip etme gibi münferit veya toplu tecavüzlerde bulunan kişiler üç aydan üç yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti ve 5.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılırlar.

(2) Seyircisi, mensupları veya sporcuları bu tür olaylara neden olan kulüpler, en fazla iki müsabaka saha kapatma cezası veya en fazla iki resmî müsabakayı seyircisiz oynama cezası veya en çok iki resmî müsabakadan men cezalarından birisi ve 10.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılır.

(3) Oluşan maddi zararlar, sorumluları tarafından karşılanır.

(4) Müsabakanın yapıldığı saha ve tesislerde topluca ve devamlılık arz eden şekilde; teşekküllerin mensupları, taraftarları, kulüp başkan ve yöneticileri, teknik adam ve sporcuları tarafından Federasyon, Federasyon mensupları, hakemler, müsabakada görev yapan diğer kişiler, seyirciler ve rakip takım veya takımlar aleyhinde söz veya hakaretlerle, kişilik haklarına, ailevi veya manevi değerlere yönelik aşağılayıcı, provokatif, ırkçı veya taciz edici şekilde kötü ve çirkin tezahüratta bulunulması halinde sorumlu kulüplere Disiplin Kurulunca hükmedilecek cezai müeyyidelerin yanı sıra, Disiplin Kurulunca belirlenecek oranda para cezası da verilebilir.

(5) Kötü ve çirkin tezahüratın önlenmesine yönelik olarak Federasyon tarafından görevlendirilen kişilerce uyarı yaptırılması, ihlalin yapılan uyarılara rağmen devam etmesi, kötü ve çirkin tezahüratın yoğunluğu ve süresi dikkate alınarak Federasyonca uygulanacak para cezasıyla birlikte ilgili kulübe saha kapatma veya seyircisiz oynatma cezası da verilebilir.

 

Suça teşvik

MADDE 48- (1)Müsabaka sırasında veya dışında sporcu veya seyircileri rakip sporcular, yöneticiler veya müsabakayı yönetenler aleyhine tahrik suretiyle suça teşvik eden kişi, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti ve 5.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılır.

 

Müsabakanın devamına engel olmak

MADDE 49- (1)Her ne suretle olursa olsun, müsabakanın başlamasına veya devamına veya tamamlanmasına engel olanlar üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

(2) Kulüpler ise ilgili spor branşına mahsus olmak üzere bir aydan üç aya kadar müsabakalardan men cezası ile cezalandırılırlar.

(3) Kulübe verilen men cezanın yerine resmi müsabaka adedi ile men cezası uygulanabilir.

 

Tanıklıktan kaçınmak

MADDE 50- (1)Tahkikat sırasında tebligata rağmen, mazeretsiz olarak tanık sıfatıyla yazılı beyanda bulunmayan veya tanıklıktan kaçınan veya bildiklerini saklayan veya yalan tanıklık eden veya ceza karşılığı olan hareketleri bir ay içinde merciine duyurmayanlar üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

 

Hileli ve danışıklı müsabaka

MADDE 51 – (1)Hileli ve danışıklı müsabaka yapan, yaptıran kişiler ve aracılar en az bir yıl müsabakadan men cezası veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti ve 5.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılırlar.

(2) Kulüpler ise küme düşme ve 10.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılır.

 

Doping

MADDE 52- (1) Ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında doping kontrollerini kabul etmeyen, doping prosedürüne uymayan veya dopingli oldukları tespit edilen sporculara, bunların antrenör ve kulüplerine aşağıdaki cezai müeyyideler uygulanır.

(2) Dopingli sporcular hakkında aşağıdaki yatırımlar uygulanır:

a) Uluslararası federasyonlarca düzenlenen spor müsabakalarında, doping yaptığı belirlenen sporculara, doping suçunun işlendiği tarihten itibaren, uluslararası federasyonca verilen ceza aynen uygulanır ve 14.300.-TL.na kadar para cezası verilir. Bu sporcu, antrenör ve kulübüne, ilgili müsabakalar için verilmiş ödül varsa geri alınır.

b) Federasyonun düzenlediği,yurtiçi spor müsabakaların öncesinde, sırasında veya sonrasında ya da yurt içi ve yurt dışı müsabakaları nedeniyle toplanılan hazırlık kamplarında, doping kontrolü için numune vermekten, her ne suretle olursa olsun imtina eden veya kaçan sporcu, doping yapmış veya doping yapmaya teşebbüs etmiş sayılırlar. Bu bent kapsamına girenlere, suçun işlendiği tarihten itibaren en az iki en fazla dört yıl, spor müsabakaları ve faaliyetlerden men ve 7.500.-TL.na kadar para cezası verilir.

c) Federasyonun düzenlediği, yurt içi spor müsabakaları öncesi, müsabaka esnasında veya sonrasında, ya da yurt içi ve yurt dışı müsabakaları nedeniyle toplanılan hazırlık kamplarında, yapılan kontrollerde dopingli olduğu tespit edilen sporculara, iki yıldan dört yıla kadar spor müsabakaları ve faaliyetlerden men ve 10.000.-TL. na kadar para cezası verilir.

ç) Daha önce doping ile cezalandırılmış sporcu, tekrar doping suçu (numune vermekten imtina etme dâhil) işlediği takdirde, suçun işlendiği tarihten itibaren ömür boyu müsabaka ve faaliyetlerden men ve 14.300.-TL. na kadar para ile cezalandırılır.

d) Doktoru tarafından daha önce bildirimde bulunulmayan ancak tedavisi için kullanılması zorunlu olan ilaçlar nedeniyle, dopingli olduğu tespit edilen sporcu, suçun işlendiği tarihten itibaren en az bir ay, en fazla bir yıl müsabaka ve faaliyetlerden men ve 3.000.-TL.na kadar para ile cezalandırılır.

e) Spor Genel Müdürlüğü, TMOK ve Federasyon tarafından görevlendirilen yetkililer tarafından yapılacak kontrollerde üzerlerinde, kamp veya müsabaka yerlerinde, odalarında veya dolaplarında doping maddesi bulunanlara ve görevlilerin aramalarına mani olan ve arattırmaktan imtina edenlere en az altı ay ile bir yıl arasında müsabaka ve faaliyetlerden men ve 3.000.-TL.na kadar para cezası verilir.

f)Dopingli olduğu tespit edilen ve hakkında cezai müeyyide uygulanan sporcu, hiçbir faaliyete ve kursa katılamaz görev alamaz. Varsa, antrenörlük belgesi iptal edilir.

g) Federasyonun düzenlediği,yurtiçi spor müsabakaları öncesinde, sırasında ve sonrasında veya yurt içi ve yurt dışı müsabakaları nedeniyle toplanılan hazırlık kamplarında, ya da uluslararası bir müsabakada dopingli çıkan veya doping kontrolü için numune vermekten, her ne suretle olursa olsun imtina eden sporcu, doping yapmış veya doping yapmaya teşebbüs etmiş sayılarak, daha önceki uluslararası bir müsabakadan elde ettiği ancak taksitlendirme veya başka sebeplerle henüz ödenmemiş ödülleri iptal edilir.

ğ) Uluslararası veya ulusal müsabakalar sırasında, dopingli çıkan veya doping kontrolü için numune vermekten, her ne suretle olursa olsun imtina eden sporcular, kazanmış oldukları kupa, madalya, sertifika ve federasyonun kendileri için ödemiş olduğu harcırah vb. masrafları, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde iade etmek zorundadır. Bu süre içerisinde iade edilmemesi durumunda sporcuya ömür boyu müsabakalardan men cezası verilir. Bunların kaybolması halinde; ulusal madalya için 250.-TL., ulusal kupa için 500.-TL., ulusal sertifika için 250.-TL., uluslararası madalya için 2.000.-TL.,uluslararası kupa için 3.000.-TL., uluslararası sertifika için 1.000.TL.nin karşılık olarak ödenmesi gerekmektedir.

(2) Dopingli sporcunun antrenörü hakkında evvelce almış olduğu antrenörlük belgesinin ilkinde bir yıl geçersiz sayılması ve 2.000.-TL.na kadar para cezası, ikinci defada beş yıl geçersiz sayılması ve 3.000.-TL.na kadar para cezası uygulanır. Dopingli sporcunun antrenörü, cezası süresince hiçbir faaliyete ve kursa katılamaz, görev alamaz.

(3) Dopingli sporcunun kulübü hakkında aşağıdaki yaptırımlar uygulanır.

a) Federasyonun düzenlediği,yurtiçi spor müsabakaları öncesinde, sırasında ve sonrasında veya yurt içi ve yurt dışı müsabakaları nedeniyle toplanılan hazırlık kamplarında ya da uluslararası bir müsabakada dopingli çıkan veya doping kontrolü için numune vermekten her ne suretle olursa olsun imtina eden sporcu doping yapmış veya doping yapmaya teşebbüs etmiş sayılır ve sporcunun kulübüne;

1)İlk defa sporcusunun dopingli çıkması veya numune vermemesi halinde 5.000.-TL.na kadar para cezası verilir.

2) İkinci defa sporcusunun dopingli çıkması veya numune vermemesi halinde 10.000.-TL.na kadar para cezası verilir.

3) Üçüncü defa sporcusunun dopingli çıkması veya numune vermemesi halinde, kulübün tescili iptal edilir ve 10.000.-TL.na kadar para cezası verilir .

(4)Sporcu, antrenör ve kulüpler, haklarında verilen para cezalarını kararın tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde Federasyonu hesabına irat kaydedilmek üzere yatırması zorundadır. Aksi takdirde ilgili kulüp, sporcu veya antrenörlerin lisansları para cezası ödeninceye kadar askıya alınır ve müsabakaya katılmaktan men edilir.

(5) Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) tarafından her yıl ortak yayınlanan, sporcular tarafından kullanımı yasak olan madde ve yöntemleri kullandığı gerekçesi ile ceza almış bulunan  sporcu, antrenör ve diğer spor elemanları ile sorumlularının cezası, bu madde ve yöntemlerin listeden çıkartılması halinde kendiliğinden düşer. Listenin Genel Müdürlüğe tebliğini takip eden en geç 15 gün içinde cezanın kaldırıldığı ilgililere duyurulur.

 

Sair hallerde menfaat

MADDE 53- (1) Bir müsabakanın neticesiyle, kulüp ve kişilerden maddi menfaat temini sureti ile yarışanlar, bu suretle yarışanlara maddi menfaat adayanlar veya temin ya da ita edenler, altı aydan iki yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti ve 5.000.-TL.na kadar para cezası ile cezalandırılırlar.

 

İKİNCİ KISIM

Kulüplere Karşı İşlenen Suçlar

 

Müsabakaya katılmamak

MADDE 54 – (1) Kulübünün veya diğer bir kulüp sporcusunun menfaat temini veya sair sebeplerle müsabakaya katılmasına engel olan ve müsabakaya katılmayanlar üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

 

Görev suçu

MADDE 55- (1)Kulüplerde kabul edilen herhangi bir görevin ifasında şeref ve haysiyete, spor terbiye ve disiplinine veya yazılı tebligata aykırı hareket edenler üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya üç aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırırlar.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yöneticilere Karşı İşlenen Suçlar

Emirlere uymamak

MADDE 56- (1)Müsabaka hazırlıklarında, müsabaka esnasında ve spor gezilerinde yöneticilerin talimatlarına uymayan kaba, müstehzi hareketlerde bulunan kişi yirmi günden iki aya kadar müsabakadan men ya da bir aydan altı aya kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

 

Huzursuzluk çıkarmak

MADDE 57- (1)Spor gezilerinde disipline aykırı hareketlerde bulunan ve kafilenin huzurunu bozanlar bir aydan üç aya kadar müsabakalardan men veya iki aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırırlar.

 

Müsabakalara katılmamak

MADDE 58- (1)İlgililerce geçerli görülmeyen nedenlerle veya mazeretsiz müsabaka hazırlığına veya müsabakaya katılmayanlar bir aydan üç aya kadar müsabakadan men veya üç aydan bir yıla kadar hak mahrumiyet cezası ile cezalandırılırlar.

 

Hakaret ve fiilen saldırı

MADDE 59- (1)Çalışma ve müsabaka yerlerinde veya spor gezilerinde kafilenin veya diğer bir kulübün yöneticisine hakaret eden kişiler, üç aydan altı aya kadar müsabakalardan men veya üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

(2) Müessir fiil ile tecavüz birden fazla kişi tarafından birlikte işlenirse sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Müsabakada Görevlendirilen Hakem, Gözlemci, Temsilci, Saha Komiseri ve

Sair Teşkilat Mensuplarına Karşı İşlenilen Suçlar

 

Kaba, müstehzi, küçük düşürücü hareket

MADDE 60- (1)Müsabakadan önce, müsabaka sırasında veya müsabakadan sonra görevli hakemlere, gözlemci, temsilci, saha komiseri ve federasyon mensuplarına kaba, müstehzi ve küçük düşürücü söz sarf eden veya bu kabil hareketlerde bulunanlar yirmi günden üç aya kadar müsabakalardan men veya bir aydan üç aya kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar .

 

Hakaret etmek

MADDE 61- (1)Müsabaka öncesinde, sırasında veya sonrasında görevli hakem, gözlemci, temsilci, saha komiseri ve federasyon mensuplarına söven ya da fiilen veya sözle hakarette bulunanlar bir aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

 

Fiilen saldırı

MADDE 62- (1)Müsabaka öncesinde, sırasında veya sonrasında görevli hakem, gözlemci, temsilci, saha komiseri ve teşkilat mensuplarına fiilen saldırmaya yeltenen kişi, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır .

(2)Müessir fiil işlemek suretiyle saldıran kişi, bir yıldan üç yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Müessir fiil ile saldırı birden fazla kişi tarafından birlikte işlenirse her birine verilecek ceza bir misli arttırılır.

 

BEŞİNCİ KISIM

Sporculara Karşı İşlenen Suçlar

 

Spor disiplinine aykırı hareket etmek

MADDE 63- (1) Spor gezisinde, kamp, kongre, konferans ve sair toplantı yerleri ile çalışma ve müsabaka yerlerinde sporculara spor disiplinine ve terbiyesine aykırı harekette bulunanlar ihtar cezası ile cezalandırılır.

(2) İhtar cezası gerektiren çeşitli eylemi birlikte işleyenler, bir ay müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

 

Hakaret

MADDE 64- (1)Müsabaka hazırlığında, müsabaka esnasında veya müsabakadan sonra sporculara hakaret edenler, bir aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

 

Tekme, kafa, yumruk ve sair surette vurmak veya fiilen saldırı

MADDE 65- (1)Müsabaka öncesinde, sırasında veya sonra sonda diğer bir sporcuya tekme, kafa yumruk ve sair surette vuranlar bir aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar .

(2)Sporculara fiilen saldırıya yeltenen kişi üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

(3)Müessir fiil işlemek suretiyle saldıran kişi bir yıldan üç yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Yöneticiler ise bir yıldan üç yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

(4)Müessir fiil ile saldırı birden fazla kişi tarafından birlikte işlenirse her birine verilecek ceza bir misli arttırılır .

 

Rakibi oyun dışı etme

MADDE 66- (1)Müsabaka öncesinde veya müsabaka sırasında rakibi her ne sebep ve suretle olursa olsun müsabakada kalmaya zorlayan ve müsabaka dışı bırakanlar bir yıldan aşağı olmamak üzere müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırırlar.

 

ALTINCI KISIM

Müsabakalarda Görevlendirilen Hakem, Gözlemci,

Temsilci ve Saha Komiserlerinin Suçları

 

Tek taraf yönetim

MADDE 67- (1)Müsabakaları kulüp veya kişi lehine veya aleyhine hileli ve danışıklı yöneten hakemler bir yıldan beş yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

 

Menfaat ile yönetim

MADDE 68- (1)Müsabakaları kulüp veya kişi lehine veya aleyhine maddi ve manevi menfaat karşılığında yöneten hakemlere sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir .

 

Rapor vermemek veya gerçeğe aykırı rapor vermek

MADDE 69- (1)Müsabakaya ait raporu kasten vermeyen veya gerçeğe aykırı rapor düzenleyen görevli bir yıldan beş yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

 

Raporu süresinde vermemek, eksik rapor vermek

MADDE 70- (1)Belirtilen süre içinde rapor vermeyen veya müsabakaya ve olaylara ait bilgileri eksik bildiren görevliler üç aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırırlar.

 

Görevi ihtimal ve suistimal

MADDE 71- (1)Müsabaka yerine mazeretsiz olarak gelmeyen veya müsabakaya geç başlatan veya müsabakayı yönetmeyen veya talimata aykırı yöneten veya tatil eden hakemler ile her ne suretle olursa olsun görevlerini ihmal ve suistimal eden, teşkilatça müsabakada görevlendirilen kişiler altı aydan üç yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

 

Kaba ve uygunsuz hareketler

MADDE 72- (1)Müsabaka yerinde, müsabakadan önce, müsabaka sırasında veya müsabakadan sonra müsabakada görevli olanlara veya müsabakaya katılan kulübün yöneticilerine veya sporculara veya seyircilere kaba ve uygunsuz hareketlerde bulunan hakemler ile federasyon tarafından müsabakada görevlendirilen kişiler bir aydan altı aya kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

Hakaret

MADDE 73- (1)Müsabaka yerinde, müsabaka öncesinde, sırasında veya sonrasında kulübün yöneticilerine, sporculara ve seyircilere kaba ve uygunsuz hareket eden hakemler ile görevli kişiler iki aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti ceza ile cezalandırılırlar.

(2)Aynı hallerde fiilen tecavüze yeltenen görevli, alt aydan iki yıla kadar, müessir fiil işlemek suretiyle tecavüz edenler bir yıldan üç yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

 

Hükümlülük

MADDE 74- (1)Kaçakçılık veya yüz kızartıcı suçlar veya genel ahlaka aykırı suçlardan mahkûm olanlarla, genel olarak ağır hapis veya taksirli suçlar dışında bir yıldan fazla hapis cezası ile hükümlü olanlar üç yıldan beş yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

(2)Bu Talimat kapsamına giren sporcular, hakemler, antrenörler, yöneticiler ve diğer görevli kişilerin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarının açıkça suç saydığı Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birini değiştirme veya ortadan kaldırma amaçlarına yönelik faaliyetlerinden dolayı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılması durumunda süreli hak mahrumiyeti cezası verilir. Bu faaliyetlerinden mahkûmiyetleri durumunda ise sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.

(3)Ancak; bu  Talimat kapsamında  ceza  kurullarına sevk edilenler hakkında, Cumhuriyet savcılığınca ayrıca tahkikat veya kamu davası açılması halinde, ceza kurullarınca tahkikat veya ceza davası sonucu beklenmeksizin dosyanın kendilerine intikal ettiği tarihten itibaren en geç kırk beş gün içerisinde karar verilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Usul Hükümleri

 

BİRİNCİ KISIM

İdari Tedbirler

 

İdari tedbir

MADDE 75- (1)İdari tedbir, kesin bir ceza hükmü bulunmadığı halde kulübün bir spor branşındaki resmi müsabakalarını seyircisiz oynatmak, sahasını kapatmak, kişiye hak mahrumiyeti vermek veya kişiyi her türlü müsabakalardan ve müsabakalar yönetmekten yasaklamaktır.

(2)Spor branşının faal olmadığı sürede idari tedbir konulmaz.

a) Olaydan sonra ve soruşturma evrakı görevli ceza kuruluna gönderilinceye kadar, idari tedbir makam ve mercileri, olayın önemine göre kendi yetki sınırlar içinde etkin olmasını da göz önünde tutarak gerektiğinde bir spor branşında veya bütün spor branşlarında müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti niteliğinde idari tedbir koyarlar ve uygulatırlar.

b) Bu Talimatta ceza karşılığı olan bir fiil neden ile hakem tarafından oyundan çıkarılan oyuncu (sezonun son müsabakası hariç) anında ayrıca karar alınıp tebliğ olmaksızın o spor branşının bütün kategorilerinde idari tedbirlidir. Erteleme tarihinde oynama hakkına sahip olan bir sporcu, daha sonra ceza almış ise, erteleme müsabakasında istenirse oynatılabilir. Ancak erteleme müsabakasından sonra cezasının geri kalan kısmını çekmek zorundadır .

c)Erteleme müsabakasında oynatılamayan veya oynamayan cezalı bir sporcu için ertelenen müsabaka, ceza infaz için geçerli bir müsabaka olarak kabul edilemez. Açıklanan bu hüküm maç cezaları verilen sporcular için geçerli olup, hak mahrumiyeti cezalarında uygulanamaz.

 

İdari tedbir yetkileri

MADDE 76- (1)Bu Talimat hükümleri ile ilgili olarak;

 1. Disiplin Kurulu , görev alanına giren konulardaki tahkikatın sonuna kadar, her zaman idari tedbiri kaldırabilir, kapsamını yeniden tespit edebilir.

 2. Uluslararası, ulusal ve il içi faaliyet ya da müsabakalarda suç olarak tanımlanan eylemleri gerçekleştiren, federasyona mensup sporcular, müsabakalarda görevli kişiler, kulüp yöneticileri ve kulüpler hakkında, konunun federasyon disiplin kuruluna ulaşacağı tarihe kadar, Federasyon Başkanları ve görevlendireceği kişiler , idari tedbir koymaya yetkilidir.

 3. Genel Müdür ile Merkez Ceza Kurulu ve Genel Müdürlük Ceza Kurulu; Genel Müdürlük Teşkilatına bağlı bütün teşekküller ve kişiler hakkında; Tahkim Kurulu ise Özerk Spor Federasyonları Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında idari tedbir koymaya ve kaldırmaya yetkilidirler.

 

 

 

İdari tedbirin tebliği ve infaz

MADDE 77-(1)Tebliği gereken idarî tedbirler, ilgililere faks, elektronik posta veya Federasyonun resmî internet sitesinde ilan yoluyla duyurulur. Disiplin Kurulunun idarî tedbir konulması ve kaldırılması kararlarına ait yazıları, ilgililere duyurulmak üzere aynı gün Federasyona iletilir.

(2)Federasyon; kendisini ilgilendiren branşlara ait, idarî tedbirlerin infazlarını izlemek ve denetlemekle görevlidir.

(3)Haklarında idari tedbir kararı alınan kişi veya kulüplerle ilgili soruşturma yirmi bir gün içerisinde Disiplin Kurullarınca tamamlanmak zorundadır. Zorunlu durumlarda bu süre Ceza Kurulunun talebi Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile en fazla on beş gün uzatılabilir, bu sürelerin bitiminden sonra idari tedbir kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. Bu Talimatın 74 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 51 inci maddesinde belirtilen ‘Hileli ve Danışıklı Müsabaka, Sair Hallerde Menfaat, Bahis’ iddiasıyla haklarında idari tedbir uygulanan kişi ve teşekküller için bu hüküm uygulanmaz.

 

İKİNCİ KISIM

Soruşturma, Tahkikat ve Karar

 

Soruşturma

MADDE 78– (1)Federasyona bağlı kişiler, disiplin suçu teşkil eden fiilleri, ihbar ve şikâyetleri hemen federasyona bildirmek zorundadır.

(2)Federasyon Başkanı, Disiplin Kuruluna sevk hususunda gerçeği araştırmak amacıyla yetkilendireceği görevliler marifetiyle soruşturma yaptırabilir. Gecikmede zarar görülen hâllerde, Federasyon Başkanı kendi konularına giren hususlarda doğrudan soruşturma yapabilir. Hakemlerin teknik hareketlerinin suç olup olmadığı önce Merkez Hakem Kuruluna incelettirilir.

(3)Müsabaka hakemleri, gözlemciler, saha komiserleri ve federasyon temsilcilerinin raporları ve yazılı beyanlar, müsabaka programları, yarışanların isim listeleri, tespit ve mukayese fotoğrafları, video kayıtları, ihtilaflı ve tahrif edilmiş lisanslar, tescil evrakı gibi belgeler ve diğer ilgililerin verecekleri olayla ilgili yazılı beyanlar dizi listesine bağlanır.

(4)Disiplin Kuruluna gönderilen soruşturma evrakına ait olan yazıda, olayın özeti, tarihi, müsabaka çeşidi, cezalandırılması istenilenlerin isim ve soyadları, bağlı oldukları kulüpleri, sporcunun veya kulübün yazılı savunmalarının istenildiği belirtilir.

Savunma

MADDE 79-(1)Savunma alınmadan suçlananlara ceza verilmez.

(2)Suçlanan kişi ya da kulüp federasyon disiplin Kuruluna yazılı savunma verir. Kurul gerek görürse sözlü savunma almak için bir üyesini görevlendirebilir.

(3)Savunma tebligatının kişiye veya kulüp Başkanlığına ulaştığı tarih, tebliğ tarihi sayılır. Tebliğ tarihini müteakip beş gün içinde savunma vermeyen veya yazılı savunması gelmeyen kulüp veya kişi savunmasından vazgeçmiş sayılır.

(4)Kulüp veya kişiye yapılan tebligatta savunma konusu ve süre açıkça belirtilir.

 

Tahkikat

MADDE 80–(1)Suçlananlarla ilgili soruşturma evraklarının, Disiplin Kurulu'na verilmesi üzerine tahkikat başlar.

(2)Disiplin Kurulu önce görev, yetki, idari tedbir ve savunma hususlarını inceler. Kurul soruşturmada başlatılan işlemleri takip ve noksan kalan cihetleri ikmal eder. İlave rapor istenmiyorsa rapor düzenleyenlerin yazılı ve sözlü beyanlarını tespit edebilir. Sair görevli ve yetkililerin tanık sıfatıyla yazılı veya sözlü beyanlarını alabilir.

(3)Tanıklar tebligatı takip eden üç gün içinde yazılı beyanda bulunmak zorundadırlar.

(4)Tahkikat yapılan olayda sevk edilmeyen, ancak olaya adı karışan diğer sorumlular hakkında, Disiplin Kurulu doğrudan tahkikat yapabilir.

 

Karar

MADDE 81- (1)Tahkikatın tamamlandığı günden itibaren en çok beş gün içinde karar verilir.

(2)Disiplin Kurulunca verilen karar cezalandırma, ceza tayinine mahal olmadığı, tahkikatın ertelenmesi veya düşmesi ya da görevsizlik yönünde olur.

(3)Ceza kararlarında; cezaların gerekçesi, mahiyeti ve infaz usulleri cezayı azaltıcı ve çoğaltıcı sebepleri ile birlikte açıkça gösterilir .

(4)Cezayı gerektiren fiil hakkında, öncelikle Talimatta tayin edilen ceza tespit edildikten sonra, cezayı azaltma veya çoğaltma keyfiyeti tespit edilen ceza üzerinden takdir edilerek karar verilir.

(5)Ceza kararlarında idari tedbirli süreler mahsup edilerek infaz gereken bakiye ceza miktarı ve idari tedbirin nasıl devam edeceği belirtilir.

 

Kesin Karar

MADDE 82– (1)Bir ay ve daha az müsabakadan men ve hak mahrumiyeti, altı resmi müsabakadan men cezası, bir müsabakayı seyircisiz oynama cezası, bir saha kapatma cezası, kulübün bir müsabakadan men cezası ve daha az cezalar ile cezayı kapsamayan kararlara itiraz edilemez.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

İtiraz ve Sonuçları

 

İtiraz

MADDE 83– (1)Disiplin Kurulu tarafından verilen ceza kararına, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde ceza alan kişinin veya bağlı olduğu kulübün, kulüp cezalandırılmış ise Başkanın itiraz hakkı vardır.

 

İtiraz Mercii

MADDE 84– (1)Disiplin Kurulunun verdiği ceza kararlarına itiraz mercii, Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kuruludur.

(2)Başvuru sahibi, yazılı müracaatı yanın da ayrıca başvuru ücretini yatırmak ve makbuzunu dilekçesine eklemek zorundadır. Aksi halde bu makbuz ibraz edilinceye kadar dilekçesi işleme konmaz. Beş gün içerisinde başvuru ücreti ile diğer giderlerin yatırıldığına ilişkin makbuzun ibraz edilmemesi halinde itiraz yapılmamış sayılır.

(3)Disiplin Kurulunca verilen daimi hak mahrumiyeti cezası, itiraz konusu olmasa dahi, Disiplin Kurulu bu kararı re’sen Tahkim Kuruluna gönderir. Tahkim Kurulunca karar, doğrudan incelenir.

Tahkim Kurulunun yetkisi

MADDE 85– (1)Tahkim Kurulu evrak üzerinde inceleme yapabileceği gibi ayrıca bilgi ve belge de isteyebilir. Tahkim Kurulu kararları kesindir. Disiplin Kurulunun, Tahkim Kurulunun kararına karşı direnme hakkı yoktur.

 

ALTINCI BÖLÜM

İnfaz ve Tahkikatın İadesi

 

Kararların tebliği ve infazı

MADDE 86-(1)Bu Talimatla ilgili tebligatlar; taahhütlü mektup, APS, teyitli faks ve elektronik posta ile yapılır.

(2)Tebligatın bu yollardan herhangi biri ile yapılmasının mümkün olmadığı hâllerde Federasyonun resmî internet sitesinde yapılacak ilan tebligat yerine geçer. Bu şekilde ilanen yapılan tebligatlarda ilanen tebliğ, ilan tarihini izleyen o beşinci gün yapılmış sayılır.

(3)Tebliğ ve infaza esas olmak üzere, karar tarihini takip eden ilk iş gününde Federasyon evrakına imza karşılığı teslim edilir.

(4)İki aydan fazla süreli ve idarî tedbirli ceza kararlarına süresinde itiraz edilmezse, idarî tedbir ceza süresi sonuna kadar sürdürülür. İtiraz hâlinde, idarî tedbir sürdürülmekle beraber, itiraz dilekçesi alındı belgesi ile birlikte hemen Federasyon Ceza Kuruluna gönderilir.

(5)İki aydan fazla süreli ve idarî tedbirsiz ceza kararlarına süresi içinde itiraz edilmezse, ceza konusu voleybol branşının faal olduğu sırada ilk resmî müsabaka ve yönetim yerinde ceza infazı başlar. İtiraz hâlinde infaz başlatılmaz. İtiraz dilekçesi alındı belgesi ile birlikte hemen Federasyon Ceza Kuruluna gönderilir.

(6)Sürekli hak mahrumiyeti cezası kararı idarî tedbirli ise, tedbir sürdürülmekle beraber, karara itiraz edildiği takdirde itiraz dilekçesi alındı belgesi ile birlikte, itiraz edilmezse yalnız alındı belgesi Federasyon Ceza Kuruluna gönderilir.

(7)İki ay ve daha az süreli ve idarî tedbirli ceza kararları ve idarî tedbirli müsabaka adedi ile men cezaları hemen duyurulur. İdarî tedbirler, ceza süreleri sonuna kadar sürdürülür.

(8)İki ay ve daha az süreli idarî tedbirsiz ceza kararları ve altı resmî müsabaka adedi ile men cezası, iki müsabakayı seyircisiz oynama cezası, iki saha kapatma cezası, itiraz üzerine onanan iki aydan fazla süreli idarî tedbirsiz ceza kararları ve onanan sürekli hak mahrumiyeti cezası kararları, hemen ilgiliye duyurulur.

(9)Sürekli hak mahrumiyeti cezasının infazı hemen, diğer cezaların infazları da spor branşının olduğu sırada ilk resmî müsabaka ve yönetim yerinde başlar. İtiraz üzerine onaylanan iki aydan fazla süreli idarî tedbirsiz ceza kararları ve onaylanan sürekli hak mahrumiyeti cezası kararları hemen ilgiliye duyurulur.

(10)İtiraz üzerine onaylanan iki aydan fazla süreli idarî tedbirli ceza kararları hemen duyurulur. Uygulanmakta olan idarî tedbir ceza süresi sonuna kadar sürdürülür.

(11)Uygulanan idarî tedbir nedeniyle cezanın ayrıca infazına mahâl olmadığına dair ceza kararları, ihtar cezası kararları, ceza tayinine mahâl olmadığına, tahkikatın düşmesine dair kararlar, ceza infazının durdurulmasına veya yeniden başlatılmasına dair duyurular, Federasyonun resmî internet sitesinde hemen ilan edilir.

 

 

İnfazın özel hükümleri

MADDE 87– (1) Resmi müsabaka cezası, sadece o kategori resmi müsabakalar sayılarak aralıksız men suretiyle infaz edilir. Ancak kulübün amatör takım müsabakaları ile genç takım ve diğer yaş gruplarındaki takım müsabakalar aynı kategori müsabakası sayılır. İnfazın hesabında, sporcunun amatör takımı ile genç takım ve diğer yaş gruplarındaki takım müsabakalar birlikte değerlendirilir.

(2)Ceza kararlarındaki kategori hesabı ile infaz tamamlanıncaya kadar, okul müsabakalar da dâhil olmak üzere o spor branşının diğer kategorilerinde de müsabaka yasaktır.

(3)Faal sezon spor branşın ve kategorisinin yıllık fikstüründeki müsabaka dönemidir.

(4)Faal sezon sonunda tamamlanamayan resmi müsabaka adedi ile men cezasının infazı, o sporun sonraki faal sezonuna intikal eder ve o sezonda ilk resmi müsabakadan başlanarak aralıksız uygulanır.

(5)Cezalı sporcu, iki faal sezon arasındaki özel müsabakalara katılabilir.

(6)İnfaz faal sezonun birinci devresinde başlayıp, ikinci devresinde de devam edecek olan cezalı sporcunun, iki devre arasındaki sürede özel müsabakalara katılabilmesi federasyonun iznine bağlıdır.

(7)Tek müsabakadan men cezasının uygulanmasından önce, sporcu özel müsabakalara katılabilir.

(8)İdari tedbiri veya infaz edilmekte olan cezası bulunan lisanslı sporcu, öğrencisi olduğu okulun müsabakasına, okul müsabakası nedeniyle idari tedbiri veya infaz edilmekte olan cezası bulunan sporcu, lisanslı olduğu spor kulübünün müsabakasına katılamaz.

(9)Kulübün, resmi müsabaka adetli cezaları, faal sezonlarında, her resmi müsabaka için, galibiyet halinde uygulanmakta olan puan sayısını hemen düşülmesi suretiyle infaz edilir.

(10)Hileli ve danışıklı müsabaka suçunun işlendiği sezon sonu itibariyle tamamen veya kısmen infaz edilen cezalar yerine puan indirme cezası uygulanmasına rağmen küme düşmeyen veya ceza infazı yeni sezona kalmasına rağmen küme düşmeyen kulübün sadece bir alt kümeye düşürülmesi ile yetinilerek keyfiyet karar aşamasında belirtilir.

(11)Federasyonların idari takdirlerine mevdu olan puan indirmeler, yukarıdaki ceza infazlarında mahsuba tabi tutulur.

 

Ceza kararlarının genel niteliği ve milli müsabaka izni

MADDE 88– (1)Ceza Kurullarınca verilen kesin ve kesinleşmemiş cezalar değiştirilemez.

(2) Uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenen müsabakalar ile milli ve temsili müsabakalarda idari tedbirli veya cezalı sporcuların müsabakaya katılmalarına Genel Müdür izin verebilir. Ancak, sporcunun bu izinle katılabileceği müsabaka sayısı infazın hesabında dikkate alınmaz ve izinli müsabakayı takiben idari tedbir ve ceza infazı derhal başlar.

 

İnfaz evrakı

MADDE 89- (1)İnfazı takiben federasyon görevlilerince men olunan resmi müsabakaların tarihlerini, infazın başladığı ve sona erdiği günleri kapsayan bir tutanak düzenlenerek, Disiplin Kuruluna gönderilir.

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Talimatın Bütünlüğü

MADDE 90– (1)Diğer talimatlara, bu Talimattaki görev ve yetkileri kısıtlayan, tedbirleri ve cezaları etkileyen hükümler konulamaz, bu kabil hükümler geçerli olmaz.

 

Yürürlükten Kaldırma

MADDE 91 - Bu Talimatın yayınlanması ile birlikte, Federasyonun bu konuda yayınladığı talimat ve ekleri yürürlükten kalkar.

 

EK MADDE 1- (1) Genel Müdürlük “Sponsorluk Yönergesi” hükümlerine aykırı davranan federasyon başkanı, antrenör, teknik direktör, sporcu, monitör ve gençlik liderleri aşağıda belirtilen cezalar ile cezalandırılırlar.

a) Federasyon Başkanı, iki ay hak mahkûmiyeti, tekerrürü halinde ise görevden alınma,

b) Teknik direktör, antrenör, gençlik lideri, monitör, iki ay hak mahrumiyeti, tekerrürü halinde altı ay hak mahrumiyeti,

c) Sporcu, müsabakadan men, tekerrürü halinde 6 ay müsabakalardan men.

 

GEÇİCİ MADDE 1- (1)Bu Talimatın yayımlandığı tarihten önce ceza talimatına göre verilen doping, hileli ve danışıklı müsabaka, sahtecilik ve Federasyon kandırma, temsilî ve millî müsabakaya katılmama suçları ile kazanılan ödüllerin geri alınması, küme düşürme ve hakemlere ait lisansların iptal uygulamaları şeklinde verilen cezalar hariç, sporcu ve yöneticilere ait cezalar ile af kapsamına girip de karara bağlanmamış dosyalar bütün sonuçları ile affedilir.

(2)Ceza infaz suretiyle Genel Müdürlük veya Federasyon geliri niteliği kazanan paralar iade konusu olmaz.

 

Yürürlük

MADDE 92 -Bu Talimat, Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu resmî internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 93-Bu Talimat hükümlerini Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı yürütür.

 

 


TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME FİTNESS VE BİLEK GÜREŞİ FEDERASYONU, ANKARA
--------------------------------------------------------------------------------------

Adres: MEŞRUTİYET CAD.SAADET APARTMANI 26/2 KIZILAY/ANKARA/TÜRKİYE

Telefon  : 90 312 312 72 09
Faks       : 
90 312 310 49 05
EĞİTİM DANIŞMA HATTI : 0530 152 02 88
VD : Kızılbey
V.NO: 8790601926 
Mail : vgffederasyonu@hotmail.com