Kirlangiç bayrak Akif Çağatay Kılıç

bakan
 
DUYURULARIMIZ
  Ankara 2.KADEME VÜCUT GELİŞTİRME VE FITNESS ANTRENÖR KURSU Bilgilendirme Duyurusu.
  5-16 MAYIS 2015 TARİHLERİ ARASINDA MERSİN'DE YAPILACAK OLAN 1.KADEME VÜCUT GELİŞTİRME VE FITNESS ANTRENÖR KURSU SERVET TAZEGÜL SPOR SALONUNDA YAPILACAK OLUP DERS PROGRAMI VE İSİM LİSTESİ EN KISA SÜREDE DUYURULACAKTIR
  20-31 MAYIS 2015 TARİHLERİ ARASINDA HATAY'DA YAPILACAK OLAN 1.KADEME VÜCUT GELİŞTİRME VE FITNESS ANTRENÖR KURSU MERKEZ HATAY ÖĞRETMEN EVİNDE YAPILACAK OLUP İSİM LİSTESİ VE DERS PROGRAMI EN KISA SÜREDE DUYURULACAKTIR.
  4-15 MAYIS 2015 KONYADA BİLEK GÜREŞİ ANTRENÖRLÜK KURSU AÇILACAKTIR.
  ANTRENÖRLÜK KURSLARI İÇİN TIKLAYINIZ
 
 YÖNETİM KURULU
Niyazi KURT Niyazi KURT
Federasyon Başkanı
 
Sait AKDAÐ Sait AKDAĞ
Yönetim Kurulu Üyesi 4
 
Hasan AYDIN Hasan AYDIN
Yönetim Kurulu Üyesi 6
 
Kaya BÝLGE Kaya BİLGE
Yönetim Kurulu Üyesi 3
 
Cihat ATAY Süleyman TUREN
Yönetim Kurulu Üyesi 2
 
Koray GÝRGÝN Koray GİRGİN
Yönetim Kurulu Üyesi 11
 
Tuncay DELÝBAÞI Cemal AKARSU
Yönetim Kurulu Üyesi 13
 
Cihat ATAY İhsan GÖRMEZ
Yönetim Kurulu Üyesi 2
 
Cihat ATAY Mete BEKTAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi 2
 
Cihat ATAY Hüseyin ŞİRİN
Yönetim Kurulu Üyesi 2
 
Cihat ATAY Zekeriya Mümtaz ALTUĞ
Yönetim Kurulu Üyesi 2
 
Cihat ATAY Reşat Our UMA
Yönetim Kurulu Üyesi 2
 
Cihat ATAY Alper BALTO
Yönetim Kurulu Üyesi 2
 
Cihat ATAY Mehmet Naci EFE
Yönetim Kurulu Üyesi 2
 
Cihat ATAY Cafer YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi 2
 

Hakkımızda / Talimatlar / Antrenör Eğitim Talimatı / 2015 Antrenör Eğitim talimatı

TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME,FITNESS FEDERASYONU

ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1- Amaç

Bu Talimatın amacı, Federasyon bünyesinde açılacak antrenör yetiştirme, geliştirme kurs ve seminerlerinin standardını oluşturmak, antrenörleri federasyon spor dallarının kalkınmasında daha etkin duruma getirmek ve onların eğitim ve sınıflandırılmaları ile ilgili yöntem ve ilkeleri belirlemektir.

Madde 2 - Kapsam

Bu Talimat; Federasyon bünyesinde yer alan spor dallarındaki antrenörlükle ilgili her türlü işlemleri ve eğitim programlarını, bu işlemlerin ve programların uygulanma yöntem ve ilkelerini, onların sınıflandırılmalarını, lisans ve vize işlemlerini kapsar.

Madde 3 - Dayanak

Bu Talimat; 3289 Sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu Maddesi ile 14 / 7 / 2004 Tarih ve 25522 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Spor Genel Müdürlüğü Bağımsız Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 4 - Tanımlar

Bu Talimatta geçen;

Genel Müdürlük : Spor Genel Müdürlüğünü,

Daire Başkanlığı : Spor Eğitim Dairesi Başkanlığını,

Federasyon : Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu

Federasyon Başkanı :Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Başkanını,

Yönetim Kurulu : Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Yönetim Kurulunu,

Antrenör : Vücut Geliştirme ve Fitness , Bilek Güreşi spor dalında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile tamamlayarak bulunduğu kademe için belge alan, sporcuları veya spor takımlarını ulusal ve uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak yetiştirmek, yarışmalara hazırlanmalarını ve yarışmalarını, gelişmelerini takip etmek görev ve yetkisini haiz olan kişiyi,

Eğitim Programı : Her Kademedeki VücutGeliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Antrenör yetiştirme kursları ve seminerleri ile bu programlardaki dersleri,

Bilimsel Spor Aktivitesi : Kongre, Seminer, Kurs, Sempozyum ve benzerlerini, ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Madde 5 - Kurs Düzenleme

Antrenör eğitim kursları ve eğitim seminerleriGençlikli Hizmetleri Spor İl Müdürlükleri ve sporla ilgili diğer kurum ve kuruluşların gereksinimleri temel alınarak, doğrudan Vücut Geliştirme Fitness, Federasyonunca düzenlenir.

Madde 6 - Antrenör Kurslarına Katılacaklarda Aranılacak Şartlar

Genel Koşullar

Kademeler itibarıyla Antrenör eğitim kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) En az lise veya denge okul mezunu olmak. ( Bütün kademeler için geçerli olup Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül olmamak,

c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak.

d) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile Bağımsız Spor Federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

e) En az 18 yaşını doldurmuş olmak,

f) Antrenör olarak çalıştığı her yıl için Antrenörlük Lisansını vize yaptırmış, vize ücretini yatırmış olmak,

Ancak, başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanında sırasıyla; Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi branşlarında milli sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullardan Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi branşlarından mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak tercih sebebidir.

Madde 7 - Antrenör Sınıflandırılması

Antrenörler her spor dalında (V) kademe olmak üzere aşağıdaki şekilde sınıflandırılır;

a) I. Kademe, (Yardımcı Antrenör)

b) II. Kademe, (Antrenör)

c) III. Kademe, (Kıdemli Antrenör)

d) IV. Kademe, (Başantrenör)

e) V. Kademe, (Teknik Direktör)

 

Madde 8 - Görev Alanları

Her kademedeki antrenör lisansına sahip olanlar aşağıdaki alanlarda görev yaparlar;

a)I. Kademe (Yardımcı Antrenör) : Üst düzey antrenörün yanında ve spora yeni başlayanlarda.

b)II. Kademe (Antrenör) : Minikler ve yıldızlar kategorisinde.

c)III. Kademe (Kıdemli Antrenör) : Gençler ve büyükler kategorisinde.

d)IV. Kademe (Başantrenör) : Büyükler ve milli takımlarda.

e)V. Kademe (Teknik Direktör) : Büyükler ve milli takımlarda.

Üst kademedeki antrenör lisansına sahip olanlar alt kademelerde de görev alabilirler. İlgili spor dalında üst kademe antrenör bulunmaması halinde bir alt kademedeki antrenör görevlendirilebilir.

 

Madde 9 - Eğitim Kademeleri:

Antrenör eğitim kursları Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi için (V) kademede yapılır.

a) I. Kademe (Yardımcı Antrenör): Bu kademe için düzenlenen eğitim programını kapsar.

b) II. Kademe (Antrenör): I. Kademe Yardımcı Antrenör lisansına sahip ve en az

1 yıl üst kademe antrenörün yanında çalışmış olduğunu belgeleyen antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.

c) III. Kademe (Kıdemli Antrenör) : II. Kademe Antrenör lisansına sahip ve II. Kademede en az 2 yıl çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde sporla ilgili en az 2 seminer görmüş antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.

d) IV. Kademe (Başantrenör): III. kademe antrenör lisansına sahip ve III. kademede en az 3 yıl çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde sporla ilgili en az 3 seminer görmüş antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.

e) V. Kademe (Teknik Direktör): IV. Kademe Antrenör lisansına sahip ve IV. kademede en az 2 yıl çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde sporla ilgili en az beş bilimsel spor aktivitesi görmüş antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.

Madde 10 - Antrenör Eğitim Programı

Kademeler itibariyle temel ve özel eğitim programlarında uygulanacak ders saatleri (EK-1)’de gösterilmiştir.

Gerekli hallerde Federasyon Yönetim Kurulundan alınacak onayın Daire Başkanlığının uygun görüşüne istinaden ders saatleri ve/veya değişik dersler ilave edilerek kurs süresi uzatılabilir, ders isimleri değiştirilebilir veya çıkarılabilir.

 

 

Madde 11 - Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmeleri

Antrenör eğitim programında yer alan derslerde öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri aşağıdaki şekilde olur;

a) Temel eğitim programında yer alan derslerde görevlendirilecek öğretim elemanları yüksek öğrenim görmüş, tercihen antrenörlük formasyonuna ve konusunda akademik kariyere sahip bilimsel çalışma ve araştırması olanlar arasından tespit edilerek, gerektiğinde kurumlarından izin alınmak kaydı ile Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness Federasyonu Başkanlığınca görevlendirilir.

b) Özel eğitim programına ait derslerin öğreticileri ilgili spor dalında; ihtisas sahibi öğretim elemanı unvanına sahip olanlar ile en üst kademe antrenör belgesine sahip olan kişiler arasından Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness Federasyonunca seçilir.

Ancak; 4. Kademe Antrenör ve 5. Kademe Antrenör Belgesine sahip ve uzman öğretim elemanı bulunmaması durumunda, branşında bilgisi ve deneyimi Federasyonca onaylanan, BESYO mezunu pedagojik formasyon almış kişilere de eğitim programında görev verilebilir

c)Temel ve Özel Eğitim derslerinde görevlendirilecek Öğretim Elemanlarının yolluk-yevmiye ve ders ücretleri “Gençlik ve Spor Hizmetleri uygulamasında görevlendirileceklere ödenecek ücretlerle ilgili esaslara” göre yapılacaktır.

Madde 12 - Yabancı Spor Uzmanı ve Antrenörlerden Yararlanma

Antrenör eğitim programlarında yabancı spor uzmanı, antrenör veya ilgili spor dalında öğretim elemanı Federasyon tarafından görevlendirilebilir.

Madde 13 - Gelişim Semineri

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness Federasyonu her kademedeki antrenör eğitim kurslarına ek olarak antrenörlerin branşlarındaki gelişmeleri yakından takip etmelerini, kendilerinin gelişime uyumlarını sağlamak amacıyla, antrenör gelişim seminerleri düzenler. Ayrıca gerekli hallerde Spor Eğitimi Daire Başkanlığı, ile koordineli olarak antrenör gelişim semineri düzenler.

Madde 14 - Belge Verilmesi

Her kademede açılan antrenör eğitim kurslarını başarı ile bitirenlere Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness Federasyon Başkanı ve Başkan Vekili imzasını taşıyan Antrenör Belgesi verilir.

Seminerlere katılanlara ise; Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness Federasyon Başkanı, Başkan Vekilinden birinin imzasını ve Seminer Sorumlusunun imzasını taşıyan Katılım Belgesi verilir.

Madde 15 - Lisans Verilmesi

Antrenör belgesini almış olanlara Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Federasyonunca lisans verilir. Antrenör lisans vize işlemleri ile ilgili esas ve usuller Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Federasyonunca belirlenir.

Antrenörler lisans almak ve lisanslarını her yıl vize ettirmek zorundadırlar. Lisanslarını vize ettirmeyen antrenörler, o sezon içinde görev yapamazlar. Lisans ve/veya vize bedelleri ile lisans vize işlemleri her yıl Federasyon tarafından belirlenir ve resmi internet sitesinden duyurulur

Madde 16 - Antrenör Belge ve Lisansının Geçersiz Sayılması

1) Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son 3 yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza alan antrenörlerin lisansları Genel Müdürlük veya Vücut Geliştirme Fitness Federasyonunun yönetim kurulu onayı ile üç yıla kadar geçersiz sayılır. Bu sürenin sonunda talepte bulunan antrenörlere Genel Müdürlük veya Vücut Geliştirme Fitness Federasyonunca düzenlenecek seminere katılmak kaydıyla yeniden lisans verilebilir.

2) Bu yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen antrenör kurslarına katılacaklarda aranan şartlardan herhangi birini antrenör belgesini aldıktan sonra kaybeden veya bu şartlardan herhangi birini taşımadığı antrenör belgesi verildikten sonra anlaşılan antrenörlerin belge ve lisansları Spor Genel Müdürlüğü veya Vücut Geliştirme Fitness Federasyonu Yönetim Kurulundan alınacak onay ile geçersiz sayılır.

3)En az 3 yıl üst üste lisanslarını vize ettirmeyen antrenörlerin lisansları Federasyon Yönetim Kurulu tarafından askıya alınır. Bu durumda olan antrenörlere, Federasyonun düzenleyeceği seminer sonrasında bulundukları kademeden yeniden lisans çıkartılır.

4) Çalıştırdığı sporcunun yasaklı madde kullandığının belirlenmesi durumunda sporcuyu çalıştıran antrenör veya antrenörlerin lisansı, ilgili federasyonun teklifi ve Genel Müdürün onayı ile bir yıl süreyle, tekrarı halinde beş yıla kadar geçersiz sayılır.

Madde 17 - Sınav ve Değerlendirme

Her kademedeki eğitim kurslarının sonunda kursiyerler; eğitim programında yer alan bütün derslerden sınava girerler. Sınavlar aşağıdaki şekilde yapılır;

a) Sınavlar derslerin özelliklerine göre yazılı, test, sözlü, uygulamalı veya hem yazılı,hem de sözlü yapılır. Derslerin sınavları ilgili dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.

b) Eğitim programlarına ait derslerin sınav sonuçları 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarılı olunabilmesi için özel ve temel eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından en az 60 puan alınması zorunludur.

c) Temel ve özel eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından en fazla 5 dersten başarısız olanlar daha sonra açılacak olan antrenör kurslarına devam etmeksizin başarısız olduğu derslerden 5 yıl içerisinde aynı dersten 3 kez doğrudan sınavlara katılma hakkına sahip olup, başarısız olanlar kursu tekrarlamak zorundadırlar.

d) IV.Kademe (Baş Antrenör) ve V. Kademe (Teknik Direktör) kurslarına katılıp başarılı olan kursiyerler, ilgili spor branşında hazırlayacakları en az 4 bin kelimeden oluşacak kurs bitirme projelerini programda görev alan öğretim elemanlarından oluşturulan komisyonun uygun görmesi halinde belgelerini almaya hak kazanırlar.

Madde 18 - Sınav Sonuçlarına İtiraz Hakkı

Antrenör eğitim kurslarının yazılı ve sözlü sınavlarının değerlendirme sonuçlarına kursiyerler kurs bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz edebilir. Puan toplama hatalarına yapılacak itirazlar 7 gün içerisinde (postada geçen süre hariç) Federasyon Başkanlığına yapılır. İtirazlar 30 gün içerisinde Federasyon Başkanlığınca sonuçlandırılarak ilgililere duyurulur.

Madde 19 - Devam Zorunluluğu

Kursa en fazla bir tam gün veya 2 yarım gün mazeretsiz katılmayan kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir. Kurs süresince 3 günü geçen raporlar devamsızlıktan sayılır ve kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir.

Madde 20 - Üniversitelerin Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi Veren Yüksek Öğrenim Kurumlarından Mezun Olanların Durumu

Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlara Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin ilgili hükmü gereğince Spor Eğitim Dairesi Başkanlığınca durumlarına uygun antrenör belgesi verilir.

Madde 21 - Temel Eğitim Derslerinden Muafiyet

  1. Kademe (Yardımcı Antrenör) antrenör kurslarında aşağıda belirtilen durumlarda muafiyet hakkı verilir;

a) Vücut Geliştirme Fitness spor dalında antrenör kursuna başvuran üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlar temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar.

b) Kademeler itibariyle başka bir antrenör kursuna giren ve başarılı olanlar, girdikleri kurs tarihinden itibaren dört yıl içerisinde açılan aynı kademedeki Vücut Geliştirme Fitness dalında antrenör kurslarına başvurduklarında, temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar.

c) Başka bir spor dalında üst kademede antrenör belgesine sahip antrenörlerin Vücut Geliştirme Fitness spor dalında beş yıl içinde  daha alt kademedeki antrenör kurslarına katılmaları halinde temel eğitim programlarındaki derslerden muaf tutulurlar.

ç) I. Kademe (Yardımcı Antrenör) antrenör kursuna başvuran üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının dışındaki üniversite mezunları temel eğitim programında yer alan derslerden okuduklarını belgelemeleri halinde, mezuniyetlerinden itibaren, 5 yıl içinde muaf tutulurlar.

 

Madde 22 - Özel Eğitim Derslerinden Muafiyet

Vücut Geliştirme Fitness Bilek Güreşi spor dalında federasyon tarafından açılmış hakemlik kurslarına katılmış ve belgesini almış olanlar antrenör kurslarında branşıyla ilgili oyun kuralları dersinden muaf tutulurlar.

 

Madde 23 - Yurt içi ve Yurt Dışından Alınan Antrenörlük Belgelerinin Denkliği

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup en az altı ay yurtdışında yaşamak zorunda olanlar ile Yönetim Kurulu Kararı ile yurtdışı antrenörlük kursuna katılanlar veya yabancı uyruklu olup, ülkemizde antrenörlük görevi yapan kişilerin başvurmaları halinde Yurt dışından alınan belgelerin bu talimatta belirtilen kademelere göre denkliği; Federasyon Teknik ve Eğitim Kurulunca oluşturulacak denklik komisyonu tarafından alınacak kararın Federasyon Yönetim Kurulu onayından sonra Daire Başkanlığınca durumuna uygun antrenör belgesi verilir.

Madde 24 - Uluslararası Antrenör Semineri

Spor Daire Başkanlığı ile Vücut Geliştirme Fitness Federasyonunun koordinasyon ve işbirliği içerisinde uluslararası antrenör seminerleri düzenlenebilir.

 

Madde 25-Uluslararası Müsabakalarda Dereceye Giren Sporcular İle Görev Alan Antrenörler  

Takım ve/veya ferdi müsabakalarda;

a) Büyükler dünya şampiyonasında ve/veya dünya üniversitelerarası spor oyunlarında en az iki defa ilk üç dereceye giren sporcular en az bir bilimsel spor aktivitesine katılmak şartıyla, ilgili branşında I., II. ve III. kademe antrenör yetiştirme kursundan muaf tutularak IV. Kademe Baş Antrenör yetiştirme kursuna,

c) Büyükler Dünya Şampiyonası, ordular arası dünya şampiyonası, büyükler dünya kupası, Akdeniz Oyunları, büyükler Avrupa Şampiyonası ve dünya üniversitelerarası spor oyunlarında ilk üç dereceye giren sporcular I. Kademe antrenör kursundan muaf tutularak II. Kademe Antrenör yetiştirme kursuna katılırlar.

Ayrıca; Büyükler dünya şampiyonası ve/veya dünya üniversitelerarası spor oyunlarında en az iki defa takımı ve/veya sporcusu ilk üç dereceye giren antrenörler III. Ve IV. Kademe antrenör kurslarından muaf tutularak V. kademe teknik direktör yetiştirme kursuna katılırlar. Bu haktan yararlanan IV. Kademe baş antrenör belgesine sahip olan antrenörler, V: kademe teknik direktör yetiştirme kursunun özel eğitim derslerinden muaf tutulurlar.

Büyükler dünya şampiyonası ve/veya dünya üniversitelerarası spor oyunlarında takımı ve/veya ferdi sporcusu ilk üç dereceye girenler ile en az iki defa büyükler Dünya kupası, Avrupa şampiyonası, Akdeniz oyunları, Ordular arası dünya şampiyonasında görev alan antrenörlerin takımı ve/veya sporcusu ilk üç dereceye girmesi halinde III. Kademe antrenör kursundan muaf tutularak IV. Kademe baş antrenör kursuna katılırlar.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan antrenörler için bu Talimatın 9 uncu maddesinde yer alan seminer ve çalışma süresi şartı aranmaz.

Madde 26- Bu Talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce federasyon ve Daire Başkanlığınca verilmiş olan antrenör belge ve lisansları geçerli olup, bu hakları saklı kalır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 27 - Bu Talimatın uygulanması sırasında ortaya çıkan ve bu Talimatta hüküm bulunmayan hallerde; sorunların çözümünde Antrenör Eğitim Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Yürürlük

Madde 28 - Bu Talimat Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, Genel Müdürlük ve Vücut Geliştirme, Fitness Federasyon internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

 

Yürütme

Madde 29 - Bu Talimatı hükümlerini Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Başkanı yürütür

ANTRENÖR EĞİTİM PROGRAMI DERS SAATLARI EK - 1

DERSİN ADI

1. KADEME

2. KADEME

 

3. KADEME

4. KADEME

5. KADEME

A – TEMEL EĞİTİM PROGRAMI

SAAT

SAAT

SAAT

SAAT

SAAT

SPOR ANATOMİSİ

4

6

6

-

-

SPOR FİZYOLOJİSİ

4

8

6

20 ( Z )

-

GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ

10

14

16

20 ( Z )

-

SPOR VE BESLENME

4

4

4

-

-

SPOR SOSYOLOJİSİ

-

4

4

-

-

SPOR PSİKOLOJİSİ

4

6

8

10 ( Z )

10 ( Z )

SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON

2

2

5 ( Z )

5 ( Z )

5 ( Z )

SPORCU SAĞLIĞI

4

4

2

-

-

BİOMEKANİK

-

-

4

10 ( S )

10 ( S )

SPORDA ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

4

4

-

-

-

SPORDA GENEL TEKNİK TAKTİK ÖĞRETİM İLKELERİ

-

-

4

10 ( S )

-

BECERİ ÖĞRENİMİ

4

4

4

2 ( Z )

-

PSİKOMOTOR GELİŞİM

6

8

-

-

-

SPORDA PSİKOLOJİK YARDIM BECERİLERİ

-

-

-

-

10 ( S )

SPORDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

2

2

-

-

-

SPORUN SOSYAL PSİKOLOJİSİ

-

-

-

10 ( S )

-

SPORDA ZİHİNSEL ANTRENMAN TEKNİKLERİ

-

-

-

-

10 ( S )

YETENEK SEÇİMİ VE İLKELERİ

2

-

-

10 ( S )

10 ( S )

YARIŞMA ANALİZİ VE İSTATİSTİK

-

-

-

10 ( S )

-

MOTİVASYON TEKNİKLERİ VE HEDEF BELİRLEME

-

-

-

10 ( S )

-

BESLENME KAYNAKLI ERGOJENİK YARDIM

-

-

-

10 ( S )

10 ( S )

SPOR PAZARLAMASI

-

-

-

-

10 ( S )

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ VE İLKELERİ

-

-

-

10 ( S )

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B – ÖZEL EĞİTİM PROGRAMI

 

 

 

 

 

ÜST DÜZEY ANTRENMAN PLANLAMASI VE PROGRAMLAMASI

-

-

-

20 ( Z )

-

ÖZEL KONDİSYON ANTRENMANI VE METODLARI

-

-

-

-

10 ( S )

YARIŞMA YÖNETİMİ VE İLKELERİ

-

-

-

-

10 ( S )

ANTRENÖRLÜK UYGULAMASINDA YENİ ARAYIŞ VE GELİŞMELER

-

-

-

-

10 ( Z )

ÖZEL ANTRENMAN BİLGİSİ

10

10

12

20 ( Z )

20 ( Z )

SPOR DALI GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME

-

4

-

-

-

SPOR DALI OYUN KURALLARI

2

-

-

-

-

SPOR DALI TEKNİK - TAKTİK

32

50

50

-

-

ÜST DÜZEY TEKNİK ANTRENMAN

-

-

-

-

20 ( Z )

ÜST DÜZEY TAKTİK ANTRENMAN

-

-

-

-

30 ( Z )

ÜST DÜZEY TEKNİK - TAKTİK

-

-

-

60 ( Z )

-

KURS BİTİRME PROJESİ

-

-

-

P

P

TOPLAM

94

130

125

157 (Z)+80 (S)

95(Z)+80(S)

 

Kurslar planlanmadan önce, federasyonca 4. ve 5. inci kademede yer alan seçmeli derslerden en az 4 tanesini belirlenir.

Z = Zorunlu dersler

S = Seçmeli dersler

 
TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME FİTNESS VE BİLEK GÜREŞİ FEDERASYONU, ANKARA
--------------------------------------------------------------------------------------

Adres: MEŞRUTİYET CAD.SAADET APARTMANI 26/2 KIZILAY/ANKARA/TÜRKİYE

Telefon  : 90 312 312 72 09
Faks       : 
90 312 310 49 05
EĞİTİM DANIŞMA HATTI : 0530 152 02 88
VD : Kızılbey
V.NO: 8790601926 
Mail : vgffederasyonu@hotmail.com